بانوان بالای ۳۵ سال و مجرد می توانند در طرح مسکن ثبت نام کنند

بانوان بالای ۳۵ سال و مجرد می توانند در طرح مسکن ثبت نام کنند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ آبان ۱۴۰۰دریافت ۹ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: بانوان بالای مجرد مسکن